شهرداری گناباد

حجم کاری واحد شهرسازی شهرداری گناباد

حجم کاری واحد شهرسازی شهرداری گناباد

حجم کاری واحد شهرسازی شهرداری گناباد
 
❓آیا می دانید واحد شهرسازی در یک ماهه اخیر 163 مورد گواهی صادر کرده که به طور متوسط در هر ساعت یک گواهی می باشد؟
❓آیا می دانید در واحد شهرسازی 181 مورد بازدید از پروژه ها صورت گرفته که روزانه بیش از 7 بازدید بوده است؟
❓آیا می دانید واحد شهرسازی گناباد 43 پرونده تخلفات ساختمانی به کمیسیون 100 ارجاع داده که بیش از 3 هزار مترمربع تخلف بوده است؟
   • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 7 تیر 1401
  • تعداد بازدید: 55