شهرداری گناباد

آگهی مزایده 3 قطعه زمین شهرداری گناباد

آگهی مزایده 3 قطعه زمین شهرداری گناباد

آگهی مزایده 3 قطعه زمین شهرداری گناباد 

شهرداری گناباد در نظر دارد در رعایت مواد 5 و 13 آئین نامه مالی شهرداری ها 3 قطعه ملک خود را از طریق مزایده کتبی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت دریافت اسناد از تاریخ 27 الی 30 آبان ماه 1402
مهلت پیشنهاد اسناد از تاریه 27 آبان ماه الی 12 آذرماه 1402
بازگشایی پاکات 13 آذرماه

شماره ثبت در سامانه ستاد 2002091508000002 

لینک دانلود  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 27 آبان 1402
  • تعداد بازدید: 188